Stort marked

Vi skal produsere biometanol som vil benyttes som drivstoff i forbrenningsmotorer og brenselceller, og som ingrediens i kjemisk industri. Denne vil umiddelbart få et stort marked.

Metanol er en salgsvare som allerede i dag produseres og distribueres i store volum

Årlig produseres i dag ca. 100 millioner tonn metanol. Derfor eksisterer det allerede en utstrakt infrastruktur og logistikk. Store mengder grønn metanol i form av biometanol og e-metanol skal fases inn de neste tiårene.

Et uendelig behov
Behovet for metanol er anslått å ville øke fra dagens ca. 100 millioner tonn til over 500 millioner tonn i 2050.

Biometanol og øvrig grønn metanol vil utgjøre hhv 135 og 250 millioner tonn av denne økningen (kilde: Methanol Institute).

Behovet for biometanol som drivstoff og ingrediens er en konkret og lavthengende frukt.

Vi ser et uendelig hehov som tegner et lovende bilde – både miljømessig og økonomisk.

Årlig global produksjon av metanol i 2020 og estimat for 2050 (målt i mill. tonn eller megatonn). Kilde: Methanol Institute.

Det er et uendelig behov for grønn metanol som drivstoff for transportformål (energisystemet), og som ingrediens i ulik produksjon (materialsystemet).

Energisystemet

Biometanol er en svært god erstatning for fossilt drivstoff for de fleste bruksområder innen maritim- og landbasert transportsektor.

Metanol kan brukes direkte som drivstoff både i forbrenningsmotorer og brenselceller, ofte i kombinasjon med reformer- / separasjonsteknologi.

Dette inkluderer altså muligheten til å benytte metanol som en svært effektiv energi- og hydrogenbærer basert på eksisterende og fremtidig infrastruktur-, distribusjons- og fremdriftssystem.

Et meget godt supplement til ammoniakk og flytende / trykksatt hydrogen.

Biometanol med full CO2-utnyttelse og tilført elektrolysebasert hydrogen inneholder 2,1 gang mer hydrogen enn flytende hydrogen og er fem ganger mer volum-/tank-effektivt enn tilsvarende energimengde trykksatt hydrogen (gass).
Biometanol-produksjon med full CO2-utnyttelse og tilført elektrolysebasert hydrogen krever under 6 kWh elektrisitet for å produsere 1 kg. Gitt 2,1 ganger høyere hydrogeninnhold koster det mindre enn 6% i forhold til å produserer 1 kg flytende hydrogen (-253gr. C). (El.-pris NOK 0,30/kWh).

Materialsystemet

Metanol er ett at fire viktige basis-stoffer i global kjemisk industri.

Metanol er avgjørende for fremstilling av andre kjemiske stoffer og materialer som maling, lim, plast og lignende. Behovet er sterkt økende og det estimeres en økning fra dagens globale produksjon på om lag 98 millioner tonn til 500 millioner tonn i 2050. Biometanol har den kjemiske sammensetning CH3OH – tilsvarende fossil metanol – og kan med det komme som erstatning for alle formål.