Divisjoner

Etablering av verdikjeder og markeder i Norge og internasjonalt

Glocal Greens oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter

Glocal Green med samarbeidspartnere skaper samspillet og resultatene

Vår ambisjon er å etablere en sirkulær karbonøkonomi ved å kombinere og skalere eksisterende teknologiske løsninger som skal produsere og distribuere vår biometanol - i stort omfang - i eksisterende markeder. Optimal bærekraft - miljømessig og økonomisk.

Glocal Green er i ferd med å utvikle selskapets oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter.

Blant annet arbeider selskapet med å finansiere og etablere den første produksjonsenheten i Norge, etablering av allianser for forsyning av råvarer, tilpasning av produksjons- og brukerteknologi samt posisjonering inn mot ulike markeder.

Glocal Green har et sterkt fokus på å etablere partnerskap med energi- og distribusjonsselskaper som ønsker å være toneangivende i det grønne skiftet i energi-/drivstoffsektoren.

Vi etablerer også direkte leverandør-kundeforhold til globalt ledende aktører innen kjemisk industri/materialsektoren.

Oppstrøms: Etablering av produksjonsenheter globalt

Innsatsfaktorer til produksjonsanlegg
Glocal Green’s første produksjonsenhet skal etableres i Norge i nært samarbeid med strategiske alliansepartnere fra teknologi-, råstoff- og markedssiden.

Et voksende konsortium arbeider mot et felles miljømessig og økonomisk mål. Interaksjon og samarbeid har aldri vært viktigere – ei heller aldri lettere.

100.000 tonn per produksjonsenhet
Den første produksjonsenheten under planlegging på Øyer vil ha en årlig produksjonskapasitet på om lag 100.000 tonn biometanol. Konseptet har tilpasningsmulighet teknologisk og en skaleringsmulighet som innebærer at det vil kunne etableres produksjonsenheter både nasjonalt og internasjonalt tilpasset råstofftilgang og tilgang på fornybar elektrisitet.

Nedstrøms:
Stimulere markedene

Etablere komplette verdikjeder og direkte salg
Glocal Green arbeider med å etablere komplette verdikjeder for leveranse av biometanol til; kjemisk industri, som drivstoff til forbrenningsmotorer, samt som hydrogenbærer for bruk i brenselsceller i transportindustrien. Et produkts verdi blir målt i nytte, leveringsdyktighet og forutsigbarhet.

Etablere allianser med systemleverandører
Parallelt med utvikling av komplette verdikjeder fra produksjon og salg av biometanol, vil Glocal Green gjennom sitt datterselskap Glocal Green Energy AS, og i nært samarbeid med ulike teknologi- og systemleverandører, utvikle systemløsninger for bruk av biometanol som hydrogenløsning for markedet.

Realisering av første anlegg i Norge

Glocal Green tar sikte på å etablere det første norske produksjonsanlegget i Øyer kommune i Innlandet.

Vi ser samtidig behovet for videre kartlegging av flere lokasjoner, og det er nærliggende at det vil bli etablert anlegg både i Midt-Norge, på Nordvestlandet og lenger sør langs kysten. Plassering av lokasjoner avhenger av flere forhold, hvor både råstoff, logistikk og samarbeidssynergier spiller inn.

Anleggenes størrelse kan variere, men det optimale stedet å begynne, tar sikte på å ligge på ca. 100.000 tonn årlig produksjon. Dette tilsvarer et råstoffbehov pr. anlegg på ca. 80.000 tonn.

2021-2022 går med til forprosjektering, og med en forhåpentligvis byggestart i 2023. Første leveranser av biometanol planlegges å finne sted i 2024.

Glocal Green skal etablere flere metanolfabrikker for leveranse av inntil 100.000 tonn. Hvor forholdene tillater det vil hver fabrikk blir en optimalisert «hybrid» med gassifisering, full karbon-utnyttelse og elektrolyse for optimalt utbytte pr. enhet biogent karbon inn som råstoff. 

Kortreiste, sirkulære og grønne innsatsfaktorer er en forutsetning.