Redefines sustainability

Det er global enighet om at bruken av fossile kilder bør ta slutt i tidsrommet 2030-40 - helst før. Vi står samtidig overfor et økende behov for karbon til drivstoff og som ingrediens for kjemi- og materialproduksjon. Et bærekraftig alternativ er biometanol basert på biogene karbon-kilder. Denne type grønn metanol er en energi- og hydrogenbærer som kan bidra til hurtigere innfasing av nullutslippsløsninger.

Vår biometanol vil bestå av biogent karbon og hydrogen fra elektrolyse.

Den fossile æraen er over

Et globalt og grønt paradigmeskifte

Miljøvennlige energisystem skal fase ut de fossile alternativene olje, kull og gass.

Biometanol kan bidra til å starte det globale paradigmeskiftet, slik at vi kan nå målene om vesentlige utslippsreduksjoner innen 2030.

Energi- og hydrogenbæreren biometanol kan implementeres allerede i dag, og kan være med på å dekke et uendelig behov for drivstoff for transportformål, og som ingrediens i kjemisk industri. 

Glocal Green

Vi løser globale miljøutfordringer og skaper lokale verdier gjennom å produsere biometanol, og ved å utvikle nullutslipps brukerløsninger basert på biometanol.

Vi har svaret på hvordan grønt hydrogen allerede i dag kan implementeres som et alternativt drivstoff i transportsektoren – både til lands og til vanns.

Metanol er en svært effektiv energi- og hydrogenbærer som kan distribueres og bunkres like enkelt som diesel og bensin.

Definisjoner:
Biometanol = metanol basert på biologiske restråstoffer.
E-metanol = produseres med elektrolyse som innsatsfaktor.

Metanol er en salgsvare som allerede i dag produseres og distribueres i store volum

Årlig produseres i dag ca. 100 millioner tonn metanol. Derfor eksisterer det allerede en utstrakt infrastruktur og logistikk. Store mengder grønn metanol i form av  biometanol og e-metanol skal fases inn de neste tiårene.

Et tilnærmet uendelig behov
Behovet for metanol er anslått å ville øke fra dagens ca. 100 millioner tonn til over 500 millioner tonn i 2050.

Biometanol og øvrig grønn metanol vil utgjøre hhv 135 og 250 millioner tonn av denne økningen (kilde: Methanol Institute).

Behovet for biometanol som drivstoff og ingrediens er en konkret og lavthengende frukt.

Vi ser et uendelig hehov som tegner et lovende bilde – både miljømessig og økonomisk.

Årlig global produksjon av metanol i 2020 og estimat for 2050 (målt i mill. tonn eller megatonn). Kilde: Methanol Institute.