Skalerbart for å møte et stort globalt markedsbehov

Biometanol er et biogent ressursmateriale, og er en energi- og hydrogenbærer som kan distribueres og tas i bruk umiddelbart. Mulighet for hurtig skalering er i aller høyeste grad til stede.

Bioetanol kan benyttes som erstatning for fossilt drivstoff, og som fossilfri ingrediens i en rekke industrier. Biometanol kan distribueres globalt ved hjelp av eksisterende infrastruktur.

Kortreist biometanol

Glocal Green har en ambisjon om etablering av flere  produksjonsenheter og solide forsyningskjeder  internasjonalt, samt skape allianser og et industrielt teknologisamarbeid med internasjonale partnere opp- og nedstrøms.

Glocal Greens første produksjonsenhet skal etableres i Norge i nært samarbeid med strategiske alliansepartnere innen teknologi, skogbruk, entreprenørvirksomhet, fiskeoppdrett, avfallshåndtering og annen biomasseproduksjon.

Et uendelig behov

Det finnes et stort globalt marked for biometanol som biogent ressursmateriale.

I 2020 var den globale produksjonen av metanol på 98 millioner tonn, og består nesten utelukkende av fossil metanol.

Behovet for metanol er anslått å ville øke til over 500 millioner tonn i 2050.

Biometanol og annen grønn metanol vil utgjøre hhv 135 og 250 millioner tonn av denne økningen.
(kilde: Methanol Institute)

Drivstoff og ingrediens

Metanol er en av de mest omsatte væskene globalt, og er benyttet som råstoff i en rekke industrier.

Det meste går til kjemisk industri hvor metanol er en essensiell innsatsfaktor for mange andre stoffer og produkter som verden er avhengig av.

I tillegg til å kunne bli en fossilfri ingrediens til kjemisk industri er biometanol også en svært god erstatning for fossilt drivstoff for de fleste bruksområder innen maritim- og landbasert transportsektor.

Infrastrukturen eksisterer

Biometanol er en effektiv energi- og hydrogenbærer som er moden for bruk i brenselsceller.

Metanol er svært enkel å håndtere, med tilnærmet tilsvarende prosedyrer og teknologi som for diesel og bensin.

Dette gir anledning til å benytte en verdensomspennende eksisterende energiinfrastruktur av både rørledninger, tankanlegg og bunkringsanlegg, bygd opp for dagens forsyning av metanol og flytende drivstoff til transportsektoren og kjemisk industri.