Verdens reneste sirkulære verdikjede

Glocal Green står for bærekraft i begge ender av verdikjeden. Vi bidrar til å erstatte fossilt metanol til kjemisk industri og fossilt drivstoff til skip og kjøretøy ved å produsere klima-nøytral metanol basert på det grønne CO2-kretsløpet. Nå etablerer vi den første produksjonsenheten i Norge.

Nullutslipp = null fossilt utslipp

Det grønne CO2-kretsløpet består av fornybar og bærekraftig energi som faser ut olje, kull og gass

Vår løsning - grønn biometanol

  • Vi produserer biometanol basert på biologisk avfall og industrielt restråstoff.
  • Biometanol kan benyttes som drivstoff til forbrenningsmotorer, og som hydrogenbærer til brenselsceller.
  • En verdikjede helt frem til forbruk som er 100 % sirkulær – og en ENØK-vinner.

Redefinerer verdien av restråstoff

  • Vårt konsept åpner for etablering av økonomisk bærekraftige varestrømmer for biologisk avfall og restråstoffer – fra skogen, landbruket, oppdrettsnæringen og annen biologisk avfallshåndtering.
  • En energi-optimal produksjonsteknologi muliggjør omdannelse av disse store grønne ressursene til høyverdig energi og materialer. 
  • Å unngå forråtnelse i naturen forhindrer en også dannelse og utslipp av den sterkt klimafiendtlige gassen metan.

Klimanøytral biometanol basert på bærekraftig biomasse

Vi produserer biometanol ved å benytte restråstoffer som sekundært trevirke og/eller annet industrielt restråstoff som ikke har god nok kvalitet som primærprodukter. Vår første konseptfase vil benytte GROT (greiner og topper) og bult fra skogbruket, avkapp fra sagbruksindustrien, innsamlet rivningsvirke, og etterhvert slam fra fiskeoppdrett, landbruksavfall og annen biomasse som ellers ville gått til spille eller forråtnelse.

Stort u-utnyttet ressursgrunnlag

Restråstoffer fra bærekraftig skogsforvaltning gir et stort ressursgrunnlag for vårt konsept.

Dagens tilvekst i norsk skog er 200 % av uttaket.

Forråtning øker utslipp

Ved forråtning av GROT på hogstflata går man glipp av en viktig grønn ressurs og øker faren for utslipp av drivhusgassen metan (CH4).

Metan er opp til 84 ganger mer klimapotent enn CO2-utslipp.

Utnyttelse av denne avfallsressursen legger bedre til rette for økt re-planting og bidrar til bedret økonomi i norsk skogsindustri.

Revitalisering og økt lønnsomhet​

Vårt tilpassede konsept for utnyttelse av biologiske restråstoffer er en ressursmessig, miljømessig og økonomisk vitalisering av skogsindustrien.

Optimalisering for fotosyntese

En hogstflate ryddet for GROT (greiner og topper) legger til rette for økt re-planting som igjen gjennom fotosyntese vil øke skogens totale biomasse og evne til CO2-opptak.

Konseptet gir dobbel miljøeffekt – utnytter fornybare restråstoffer til erstatning for fossile produkter – og øker samtidig naturens egen evne til å bremse global oppvarming.

Grønn sirkulær verdikjede

Biometanol fra bærekraftige kilder er en karbon-nøytral kjemisk innsatsfaktor eller energibærer – som kan benyttes både i material- og energisystemet.

Fornybart restråstoff

Ved å utnytte fornybart restråstoff fra trevirke og annen biomasse reduseres den naturlige forråtningen og utslipp av metan og CO2. Skogens absorpsjonsevne (CO2-opptak) økes, og med det økes naturens egen evne til å bremse global oppvarming. Økonomisk og biologisk bærekraftig skogsindustri.

Fra flis, trevirke og annen biomasse til syntesegass

En energimessig selvdreven prosess som utnytter energien i biomassen.

Høy arbeidstemperatur sørger for å skape damp til gassifiseringen og termisk energi til en pyrolyseprosess i forvarmingsleddet, og er derfor en svært energieffektiv og miljøvennlig prosess.

Metanol-produksjon

Glocal Green mer enn dobler metanol-produksjonen ved å koble på et elektrolyseanlegg basert på fornybar energi.

Distribusjon, lagring og bunkring

Metanol er svært enkel å håndtere, med tilnærmet tilsvarende prosedyrer og teknologi som for diesel og bensin.

En verdensomspennende eksisterende energiinfrastruktur sørger for forsyning av biometanol til transportsektoren og kjemisk industri.

Vi etablerer den første produksjonsenheten i Norge

Glocal Green ser både markedsbehov og ressursgrunnlag for flere produksjonsenheter, både i Norge og internasjonalt.
Et ressurseffektivt konsept basert på en «hybridisering» av kjente teknologier hvor man ser ser for seg ca. 100.000 tonn metanol pr. produksjonsenhet. 

  • Hel-grønne innsatsfaktorer, inkl. kortreist strøm.
  • Null-utslipps-produksjon.
  • Uslåelig energieffektiv produksjon (ENØK).
  • Arbeide for utslippsfri inn- og utlogsitikk gjennom bruk av egen biometanol som energibærer. 

Det helgrønne systemet

Vår ambisjon er å etablere en sirkulær karbonøkonomi ved å kombinere og skalere eksisterende teknologiske løsninger som skal produsere og distribuere grønn biometanol – i stort omfang – i eksisterende markeder.

Alt i tråd med Glocal Greens visjon – en lokal løsning for en global utfordring – desentralisert produksjon for både kortreist råstoff og ferdigprodukter. 

Glocal Green produksjonsfasiliteter

Nullutslipp distribusjon med tog

Nullutslipp distribusjon med båt

Hub for videre distribusjon

Bunkringsanlegg for metanol