Investor

Gjennomføringsplan - markedsprioriteringer

Det helgrønne systemet

Vår ambisjon er å etablere en sirkulær karbonøkonomi ved å kombinere og skalere eksisterende teknologiske løsninger og infrastruktur som skal produsere og distribuere bærekraftig bio-metanol - i stort omfang - i eksisterende markeder.

Glocal Green produksjonsfasiliteter

Nullutslipps ut-logistikk

Nullutslipps distribusjon med båt

Hub for videre distribusjon

Bunkringsanlegg for metanol

Biometanol fra Glocal Green

  • Grønt drivstoff til transportsektoren
  • Grønn ingrediens til kjemisk industri
  • En svært effektiv energi- og hydrogenbærer
  • Kan distribueres og bunkres like enkelt som diesel og bensin

Primæraktiviteten til Glocal Green er å produsere grønn biometanol – til bruk som drivstoff til forbrenningsmotorer og brenselceller (til energisystemet), og som ingrediens i kjemiske industriprosesser (til materialsystemet).

De prioriterte markedene vil i første fase være maritim industri – herunder deep sea shipping, akvakultur, fiskeri og nærskipsfart, samt europeisk kjemisk industri.

Biometanol er en svært god erstatning for fossilt drivstoff for de fleste bruksområder innen maritim såvel som landbasert transportsektor.

Metanol er en svært effektiv energi- og hydrogenbærer som kan distribueres og bunkres like enkelt som diesel og bensin.

Metanol er et av de største kjemikalieingredienser industrien benytter globalt, og denne består i dag nesten utelukkende av fossil eller grå metanol.

Rask implementering – hurtigere nedbremsing av global oppvarming Klimaendringene og den globale oppvarmingen eskalerer fortere enn verden rekker å implementere nullutslippsløsninger. Biometanol kan allerede fra i dag bidra til å erstatte fossil metanol som drivstoff til skip og kjøretøy og som ingrediens i kjemisk industri.

Glocal Green ønsker gjennom sitt Glocal Green Initiative å skape en symbiose mellom biometanol, annen grønn metanol og fossil metanol hvor samspillet vil bygge bro for innfasing av det grønne – så raskt produksjonsvolumene tilsier det. Det er snakk om å etablere hurtigste veg til målet, som igjen helliggjør middelet. Vi skal bygge en «fuel-flex» over metanol, hvor selv fossil metanol i en introduksjonsfase vil gi umiddelbar miljøgevinst fra første dag målt mot diesel.

Kjemisk industri (materialsystemet)

I 2020 var den globale produksjonen av metanol på 98 millioner tonn, og bestod nesten utelukkende av fossil eller grå metanol.

Det meste går til kjemisk industri hvor metanol er en viktig innsatsfaktor for mange andre stoffer og produkter som verden er avhengig av (maling, lim, plast, etc.).

Den fossile metanolen kan bare erstattes av fornybar / grønn metanol.

Deep sea & short sea shipping

Shipping står for om lag tre prosent av verdens CO2-utslipp.
For deep sea shipping finnes få alternativ til metanol om en tar hensyn til praktisk håndtering og plassbehov, enkel tilgang til bunkring, retro-fit, mulighet for utrulling på mange skipssegmenter samt hensyn til potensiell eksplosjonsfare, giftighet og lekkasje av potente drivhusgasser ved eventuelle ulykker. 

Også i nærskipsfarten søker mange aktører flere grønne alternativer med høyere fleksibilitet, grunnet kompleks og kostbar infrastruktur som i mange tilfeller mangler hos de andre alternativene.

Marin og maritim sektor

Glocal Greens nærhet og kunnskap om markedet gir grunnlag for å introdusere løsninger også overfor marin industri. Dette vil være tosidig – hvor Glocal Green både kan være avtaker av slam, samt leverandør av energiløsninger. Marin og maritim sektor trenger fleksible fossilfrie energiløsninger både ombord på fartøy, til off-grid oppdrettsanlegg, fôrflåter og logistikkfartøy.

Her vil Glocal Green kunne tilby løsninger for grønn energi fra oppdretterens eget slam.

Økte produksjonsvolumer 

Våre prioriterte markeder skaper grunnlag for betydelige produksjonsvolumer. Sammen med et lett kompletterbart distribusjonssystem for biometanol/biohydrogen vil dette danne grunnlag for implementering i etterhvert flere markedssegmenter som langtransport, landbaserte anleggsmaskiner, off-grid elektrisitet, data-lagringssentraler og potensielt personbilsegmentet, herunder stasjonære ladeløsninger for metanol-til-elektrisitet (Power-to-X).

Glocal Green’s verdikjedebetraktning har fokus på rasjonell transittering av energi – fra det fossile og over til det grønne. Dette danner økonomisk bærekraftige varige verdikjeder for hittil u-utnyttede biologiske restråstoffer. 

Konseptet vitaliserer og re-priser de grønne CO2-ressursene fra et mangfold av biologiske restråstoffer og avfall. Spesielt vil konseptets mulighet for å utnytte GROT (greiner, topper og hogstavfall) fra skogsindustrien få en stor økonomisk positiv effekt for skogeiernæringen. GROT er en enorm ressurs som dessverre i dag – legges igjen i de aller fleste tilfeller på hogstflata. Dette utgjør hele 30% av biomassen i skogen – og er samtidig en viktig ressurs for Glocal Green.

Glocal Green Initiative

Vår etablering av Glocal Green Initiative – er en sammenslutning av samarbeidende parter langs hele verdikjeden. Formålet er å skape  maksimal utnyttelse av synergier forutsatt optimalisering av både miljømessig og økonomisk bærekraft. En slik vitalisering vil danne grunnlaget for helhetlige grønne verdikjeder – nasjonalt og internasjonalt.

Etablering av produksjonsenheter globalt

Glocal Green’s første produksjonsenhet skal etableres i Norge i nært samarbeid med strategiske alliansepartnere fra teknologileverandører til entreprenørvirksomheter, leverandører av restråstoffer fra fiskeoppdrett, avfallshåndtering og annen biomasseproduksjon.

Bare målt i GROT (greiner og topper) fra skogsindustrien i Norge så er det ca. 1,4 mill tonn råstoff tilgjengelig.

Dette bygger på en årlig tilvekst (av tømmer-stammer) i norske skoger på ca. 25 mill m3 og et uttak lik ca. 11 mill m3.

Den første produksjonsenheten vil ha en årlig produksjonskapasitet på om lag 150.000 tonn biometanol, som tilsier ca. 80.000 tonn råstoff. I forhold til et sterkt voksende marked for klimanøytral metanol vil denne første enheten danne en mal for etablering av tilsvarende produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt, hvor bærekraftig råstofftilgang tillater det.

Etablere komplette verdikjeder og direkte salg

Glocal Green skal etablere komplette verdikjeder for leveranse av biometanol til kjemisk industri, biometanol som drivstoff til forbrenningsmotorer samt som hydrogenbærer for bruk i brenselsceller i transportindustrien.

Etablere allianser med systemleverandører

Parallelt med utvikling av komplette verdikjeder for produksjon og salg av biometanol, vil Glocal Green gjennom sitt datterselskap Glocal Green Energy AS, i nært samarbeid med ulike teknologi- og systemleverandører, utvikle systemløsninger hvor biometanol ved hjelp av reformerteknologi vil være energibærer med direkte bruk av hydrogen i brenselsceller.

Management

Vi er et selskap i vekst og det arbeides med å bygge ett komplett management. Ta kontakt med vårt team ved interesse!

Dag Nikolai Ryste

Chief Executive Officer (CEO)

Med-gründer.
Lang erfaring som CEO innen sjømatnæringen.

Cand.mag. innen real- og forretningsfag. Selskaps- og konsernutvikling, verdikjedebygging, distribusjon og markedskanaler internasjonalt. Lang erfaring fra eiendomsutvikling og -forvaltning.

+47 926 08 642​
dag.nikolai.ryste@glocalgreen.com

Kristian E. Vik

Chief Project Officer (CPO)

Lang erfaring fra fornybar energi- og hydrogenbransjen. Mangeårig general-sekretær i Norsk Hydrogenforum.

Master of European Society, Science & Technology Studies (Universitetet i Oslo) og bachelor i samfunnsvitenskap (Universitetet i Bergen).

+47 951 83 350
kristian.vik@glocalgreen.com

Mariann V. Reite

Chief Financial Officer (CFO)

Mer enn 20 års erfaring fra ledergrupper i mellomstore og store internasjonale selskaper knyttet til oppdrettsnæringen, blant annet som CFO og HR-direktør. Erfaring fra flere M&A og refinansieringsprosesser.

Siviløkonom fra NHH – Norges Handelshøyskole.

+47 901 10 808
mariann.reite@glocalgreen.com

Børge Heggen Johansen

Chief Sustainability Officer (CSO)

Fagleder bærekraft og miljø hos Energiråd AS. PHD/dr. ing. bærekraft og miljø NTNU Siv. ing. / Master Energi og miljø. Spesialist EPD/LCA, energibruk og fornybar energi.
+47 915 64 208 borge.heggen.johansen@glocalgreen.com

Jan Tore Sagbakken

Prosjektleder, Øyer
Innleid fra Sweco.

Trond Kalstad

Styremedlem og daglig leder Glocal Green Innlandet AS

Med-gründer.
Lang erfaring som leder innen skogindustri. Tidligere direktør i bl.a. Gausdal Bruk og Otta Sag. Skogeier.

Styret

Vårt styre er bredt sammensatt med personer fra ulike fagområder:

Dag Nikolai Ryste

Fungerende styreleder

Med-gründer.
Lang erfaring som CEO innen sjømatnæringen.

Cand.mag. innen real- og forretningsfag. Selskaps- og konsernutvikling, verdikjedebygging, distribusjon og markedskanaler internasjonalt. Lang erfaring fra eiendomsutvikling og -forvaltning.

Trond Kalstad

Styremedlem

Lang erfaring som leder innen skogindustri og akademia. Tidl. direktør i Gausdal Bruk.

Birgit Løyland

Styremedlem

Leder for Maritim avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet 2016-2022. Leder for Seksjon for internasjonalisering i Handelspolitisk avdeling i samme departement 2008-2015, og leder for Seksjon for industri- og energimarkeder i Konkurransetilsynet 1999-2007. Har også arbeidet i Olje- og energidepartementet, Statkraft og NVE. Tidligere styremedlem i INTSOK (Norwegian Oil and Gas Partners).

Cand jur fra Universitetet i Oslo og MSc Regulation fra London School of Economics and Political Science. 

Lina Vassdal

Styremedlem

Rådgiver innen energi i Møre og Romsdal fylkeskommune (tom juli 2022). Spesielfagfelt hydrogen. Internasjonale prosjekter. Prosjektleder innenfor fjernvarme. PhD materialteknologi (NTNU) – karbon-nanorør/strukturer i kryolittsmelter. Siv.ing i Miljø or ressursteknologi (NTNU).

Bachelor i miljøteknologi fra Högskolan i Halmstad.

Hans Vigstad

Styremedlem

Daglig leder og forvalter i Varde. Mer enn 20 års erfaring fra privat næringsliv i ledende stillinger, både nasjonalt og internasjonalt. Utdannet økonom og ingeniør, og har i tillegg flere studier innenfor ledelse. Diverse andre styreverv.

Ulrik Olbjørn

Styremedlem

Project Manager Low Carbon Solutions, Equinor ASA. 4 år leder av Equinor’s metanol-forretning. Adm Dir i Statoil Tyskland 2015 og 2016. Styreleder H2Cluster, diverse styreformannsverv i rollen som Adm Dir i Statoil Tyskland, styremedlem i Statoil Metanol Ans, styremedlem Tjeldbergodden Luftgassfabrikk. Diverse andre styreverv. Flere år erfaring som mentor for oppstartsbedrifter i regi Techstars og H2 Cluster-programmet.

Emilie T. Ryste

Styremedlem

Kundestøtterepresentant i den norske re-use-appen Tise. Stor interesse av bærekraft og en grønn utvikling.

Batchelor’grad i internasjonal ledelse fra BI Business School i Bergen og Esade Business School i Barcelona. Besitter stor innsikt i relevante markedskriterier etter bred undersøkelser knyttet til bachelor-oppgave om Glocal Green sitt internasjonale potensiale.

Advisory board

Vårt advisory board er bredt sammensatt av personer med spisskompetanse innenfor spesifikke tilknyttede fagområder.

Per Magne Walde

PhD Associate Professor NTNU. PhD, Engineering. MSC / Siv.ing., Mechanical engineering.

Frode Alhaug

Prev. CEO Moelven. Long experience from the wood related industry.

Chris Chatterton

COO Methanol Institute. 20 years experience from international energy sector. MBA from HEC, Paris.

Johannes T. Håskjold

Co-founder and owner. Former chemical engineer at Ekornes AS and AkzoNobel. Educated engineer at Oslo Technical College.

Fredrik Granberg

Master of science Chemical engineering. PhD Gasification, Energy Science at Luleå University of Technology (LTU). PM, Energy Engineering, LTU. Site Manager, LTU Green Fuels.

Fredrik Weiland

Master of science Chemical enigneering. PhD Gasification, Energy Science at Luleå University of Technology (LTU). Senior Scientist at RISE (Research Institute of Sweden). Research engineer at AstraZeneca, 2001-2008.

Kjell Magne Sunde

Financial Advisor. Long experience as CFO og management in different companies, like Swix og Brav.

Master of Business Administration and auditor education from the University of Agder, Norwegian School of Management in Bergen and George Mason University, Virginia, USA.