Investor

Gjennomføringsplan - markedsprioriteringer

Det helgrønne systemet

Vår ambisjon er å etablere en sirkulær karbonøkonomi ved å kombinere og skalere eksisterende teknologiske løsninger og infrastruktur som skal produsere og distribuere bærekraftig bio-metanol - i stort omfang - i eksisterende markeder.

Glocal Green produksjonsfasiliteter

Nullutslipps ut-logistikk

Nullutslipps distribusjon med båt

Hub for videre distribusjon

Bunkringsanlegg for metanol

Biometanol fra Glocal Green

  • Grønt drivstoff til transportsektoren
  • Grønn ingrediens til kjemisk industri
  • En svært effektiv energi- og hydrogenbærer
  • Kan distribueres og bunkres like enkelt som diesel og bensin

Primæraktiviteten til Glocal Green er å produsere grønn biometanol – til bruk som drivstoff til forbrenningsmotorer og brenselceller (til energisystemet), og som ingrediens i kjemiske industriprosesser (til materialsystemet).

De prioriterte markedene vil i første fase være maritim industri – herunder deep sea shipping, akvakultur, fiskeri og nærskipsfart, samt europeisk kjemisk industri.

Biometanol er en svært god erstatning for fossilt drivstoff for de fleste bruksområder innen maritim såvel som landbasert transportsektor.

Metanol er en svært effektiv energi- og hydrogenbærer som kan distribueres og bunkres like enkelt som diesel og bensin.

Metanol er et av de største kjemikalieingredienser industrien benytter globalt, og denne består i dag nesten utelukkende av fossil eller grå metanol.

Rask implementering – hurtigere nedbremsing av global oppvarming Klimaendringene og den globale oppvarmingen eskalerer fortere enn verden rekker å implementere nullutslippsløsninger. Biometanol kan allerede fra i dag bidra til å erstatte fossil metanol som drivstoff til skip og kjøretøy og som ingrediens i kjemisk industri.

Glocal Green ønsker gjennom sitt Glocal Green Initiative å skape en symbiose mellom biometanol, annen grønn metanol og fossil metanol hvor samspillet vil bygge bro for innfasing av det grønne – så raskt produksjonsvolumene tilsier det. Det er snakk om å etablere hurtigste veg til målet, som igjen helliggjør middelet. Vi skal bygge en «fuel-flex» over metanol, hvor selv fossil metanol i en introduksjonsfase vil gi umiddelbar miljøgevinst fra første dag målt mot diesel.

Kjemisk industri (materialsystemet)

I 2020 var den globale produksjonen av metanol på 98 millioner tonn, og bestod nesten utelukkende av fossil eller grå metanol.

Det meste går til kjemisk industri hvor metanol er en viktig innsatsfaktor for mange andre stoffer og produkter som verden er avhengig av (maling, lim, plast, etc.).

Den fossile metanolen kan bare erstattes av fornybar / grønn metanol.

Deep sea & short sea shipping

Shipping står for om lag tre prosent av verdens CO2-utslipp.
For deep sea shipping finnes få alternativ til metanol om en tar hensyn til praktisk håndtering og plassbehov, enkel tilgang til bunkring, retro-fit, mulighet for utrulling på mange skipssegmenter samt hensyn til potensiell eksplosjonsfare, giftighet og lekkasje av potente drivhusgasser ved eventuelle ulykker. 

Også i nærskipsfarten søker mange aktører flere grønne alternativer med høyere fleksibilitet, grunnet kompleks og kostbar infrastruktur som i mange tilfeller mangler hos de andre alternativene.

Marin og maritim sektor

Glocal Greens nærhet og kunnskap om markedet gir grunnlag for å introdusere løsninger også overfor marin industri. Dette vil være tosidig – hvor Glocal Green både kan være avtaker av slam, samt leverandør av energiløsninger. Marin og maritim sektor trenger fleksible fossilfrie energiløsninger både ombord på fartøy, til off-grid oppdrettsanlegg, fôrflåter og logistikkfartøy.

Her vil Glocal Green kunne tilby løsninger for grønn energi fra oppdretterens eget slam.

Økte produksjonsvolumer 

Våre prioriterte markeder skaper grunnlag for betydelige produksjonsvolumer. Sammen med et lett kompletterbart distribusjonssystem for biometanol/biohydrogen vil dette danne grunnlag for implementering i etterhvert flere markedssegmenter som langtransport, landbaserte anleggsmaskiner, off-grid elektrisitet, data-lagringssentraler og potensielt personbilsegmentet, herunder stasjonære ladeløsninger for metanol-til-elektrisitet (Power-to-X).

Glocal Green’s verdikjedebetraktning har fokus på rasjonell transittering av energi – fra det fossile og over til det grønne. Dette danner økonomisk bærekraftige varige verdikjeder for hittil u-utnyttede biologiske restråstoffer. 

Konseptet vitaliserer og re-priser de grønne CO2-ressursene fra et mangfold av biologiske restråstoffer og avfall. Spesielt vil konseptets mulighet for å utnytte GROT (greiner, topper og hogstavfall) fra skogsindustrien få en stor økonomisk positiv effekt for skogeiernæringen. GROT er en enorm ressurs som dessverre i dag – legges igjen i de aller fleste tilfeller på hogstflata. Dette utgjør hele 30% av biomassen i skogen – og er samtidig en viktig ressurs for Glocal Green.

Glocal Green Initiative

Vår etablering av Glocal Green Initiative – er en sammenslutning av samarbeidende parter langs hele verdikjeden. Formålet er å skape  maksimal utnyttelse av synergier forutsatt optimalisering av både miljømessig og økonomisk bærekraft. En slik vitalisering vil danne grunnlaget for helhetlige grønne verdikjeder – nasjonalt og internasjonalt.

Etablering av produksjonsenheter globalt

Glocal Green’s første produksjonsenhet skal etableres i Norge i nært samarbeid med strategiske alliansepartnere fra teknologileverandører til entreprenørvirksomheter, leverandører av restråstoffer fra fiskeoppdrett, avfallshåndtering og annen biomasseproduksjon.

Bare målt i GROT (greiner og topper) fra skogsindustrien i Norge så er det ca. 1,4 mill tonn råstoff tilgjengelig.

Dette bygger på en årlig tilvekst (av tømmer-stammer) i norske skoger på ca. 25 mill m3 og et uttak lik ca. 11 mill m3.

Den første produksjonsenheten vil ha en årlig produksjonskapasitet på om lag 100.000 tonn biometanol, som tilsier ca. 80.000 tonn råstoff. I forhold til et sterkt voksende marked for klimanøytral metanol vil denne første enheten danne en mal for etablering av tilsvarende produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt, hvor bærekraftig råstofftilgang tillater det.

Etablere komplette verdikjeder og direkte salg

Glocal Green skal etablere komplette verdikjeder for leveranse av biometanol til kjemisk industri, biometanol som drivstoff til forbrenningsmotorer samt som hydrogenbærer for bruk i brenselsceller i transportindustrien.

Etablere allianser med systemleverandører

Parallelt med utvikling av komplette verdikjeder for produksjon og salg av biometanol, vil Glocal Green gjennom sitt datterselskap Glocal Green Energy AS, i nært samarbeid med ulike teknologi- og systemleverandører, utvikle systemløsninger hvor biometanol ved hjelp av reformerteknologi vil være energibærer med direkte bruk av hydrogen i brenselsceller.

Management

Vi er et selskap i vekst og det arbeides med å bygge ett komplett management. Ta kontakt med vårt team ved interesse!

Dag Nikolai Ryste

Chief Executive Officer (CEO)

Lang erfaring som CEO innen sjømatindustrien. Erfaring fra eiendomsutvikling og -forvaltning.

Cand.mag. fra Ålesund fiskeritekniske høgskole (NTNU i Ålesund) innen realfag og kommersialisering.

+47 926 08 642​
dag.nikolai.ryste@glocalgreen.com

Kristian E. Vik

Chief Green Officer (CGO) Management for hire

Lang erfaring fra fornybar energi- og hydrogenbransjen. Mangeårig general-sekretær i Norsk Hydrogenforum.

Master of European Society, Science & Technology Studies (Universitetet i Oslo) og bachelor i samfunnsvitenskap (Universitetet i Bergen).

+47 951 83 350
kristian.vik@glocalgreen.com

Kjell Magne Sunde

Chief Financial Officer (CFO)

Lang erfaring som finansdirektør og finansiell ledelse i ulike selskaper, blant annet fra Swix og Brav.

Siviløkonom og revisorutdanning fra Universitetet i Agder, Norges Handelshøyskole i Bergen og George Mason University, Virginia, USA.

+47 934 94 310
kms@nmsgroup.no

Styret

Vårt styre er bredt sammensatt med personer fra ulike fagområder:

Dag Nikolai Ryste

Styreleder

Lang erfaring som CEO innen sjømatnæringen. Cand.Mag. – teknologi og forretningsutvikling. Arbeidet spesielt med verdikjedeutvikling internasjonalt. Eiendomsutvikling og –forvaltning.

Trond Kalstad

Styremedlem

Lang erfaring som leder innen skogindustri og akademia. Tidl. direktør i Gausdal Bruk.

Johannes T. Håskjold

Styremedlem

Gründer og tidligere kjemingeniør hos Ekornes AS og AkzoNobel. Utdannet ingeniør, Oslo Tekniske Høyskole.

Melvin Teigen

Styremedlem

Finansmann (MBA), med erfaring fra OSE,  og Corporate finans i Carnegie.

Kjell Magne Sunde

Styremedlem

Lang erfaring som Chief Financial Officer.
MBA Høyere Revisorstudie, NHH. Siv. øk. I dag selvstendig konsulent i NMS Invest AS.

Ulrik Olbjørn

Styremedlem

Project Manager Low Carbon Solutions, Equinor ASA. 4 år leder av Equinor’s metanol-forretning. Adm Dir i Statoil Tyskland 2015 og 2016. Styreleder H2Cluster, diverse styreformannsverv i rollen som Adm Dir i Statoil Tyskland, styremedlem i Statoil Metanol Ans, styremedlem Tjeldbergodden Luftgassfabrikk. Diverse andre styreverv. Flere års erfaring som mentor for oppstartsbedrifter i regi Techstars og H2 Cluster-programmet.

Advisory board

Vårt advisory board er bredt sammensatt av personer med spisskompetanse innenfor spesifikke tilknyttede fagområder.

Per Magne Walde, PhD Engineering

PhD Associate Professor NTNU. PhD, Engineering. MSC / Siv.ing., Mekanisk engineering

Frode Alhaug

Tidl. CEO Moelven Industrier. Lang erfaring fra skogindustrien.

Chris Chatterton

COO Methanol Institute. 20 års erfaring fra internasjonal energisektor. MBA fra HEC, Paris.

Børge Heggen Johansen

PhD / dr.ing. Bærekraft og miljø NTNU
Master, Energi og miljø, NTNU. Spesialist EPD/LCA, energibruk og fornybar energi. I dag Miljøledelse /-strategi, Energiråd AS.