Forenkler lagring og distribusjon

Biometanol – den enkleste måten å distribuere hydrogen på. 

Metanol er mye enklere å transportere og lagre enn både ammoniakk og hydrogen i enten flytende- eller gassform. Metanol har tilsvarende distribusjon og lagring som bensin og diesel. 

Diesel og bensin

Lett å fylle rett fra pumpe til kjøretøy eller skip, i reservekanne eller på fat, rett fra tankbil eller tankanlegg.

Krever ingen spesielle systemer utover generelt kjente rutiner og normal aktsomhet ved fylling av drivstoff.

Metanol

Flytende ved normal temperatur og trykk.

Metanol distribueres og lagres/tankes på tilsvarende måte som bensin og diesel, ingen forbehandling som f.eks. komprimering kreves.

I et skip kan metanol lagres/tankes i skottene slik man er kjent med fra diesel.

Flytende hydrogen

Flytende hydrogen må kjøles ned til – 253 gr. og lagres på spesielle rigide og plasskrevende tanker.

Nedkjølt flytende hydrogen er den mest volum-effektive måten å lagre/tanke ren hydrogen på, men er en svært kompleks, energikrevende og kostbar metode.

Trykksatt hydrogen

Komprimert hydrogen i skip har et stort volumbehov og krever rigide plasskrevende tanksystemer. Fylleløsning for trykksatt hydrogen krever strenge og kostbare sikkerhetsrutiner, hensynssoner og avstand til omkringliggende bebyggelse og infrastruktur.

Ammoniakk

Ammoniakk fremstilles fra en synteseprosess med hydrogen og nitrogen. 

Grunnet høy giftighet kreves et høyt sikkerhetsnivå med doble barrierer og et kostbart system, og ammoniakk må kjøles ned til minus 33 gr. og trykksettes for å kunne distribueres.

Den globale satsingen på hydrogen er et svært viktig bidrag for at vi skal vinne klimakappløpet. Men teknologiutvikling og sikkerhetsgodkjenning knyttet til infrastruktur og distribusjon av hydrogen i flytende form (LH2) og i gassform (CH2) er både svært krevende og kostbart, og trekker ut i tid. Dette gjør at bunkringsløsninger også tar lang tid å modne og få demonstrert i de første skipene, før prosedyrer og regelverk blir utviklet. Infrastrukturutrullingen vil derfor dessverre ikke gå i ønsket tempo. Det samme gjelder for ammoniakk.

Metanol fremstår som et meget aktuelt alternativ for distribusjon av hydrogen (som alternativ hydrogenbærer) i kraft av allerede å ha et etablert distribusjonssystem og salgsvolum i petroleumsindustrien, og sammen med reformerteknologi frigjøres hydrogenet først på brukerstedet. Dette gjør at sikkerhetsprosedyrene kan holdes mye enklere.

Med basis i dette elimineres en rekke risikofaktorer – hydrogen blir gjort lett tilgjengelig og en ønsket miljøeffekt kan hurtigere oppnås.

Det er tilnærmet uendelige muligheter og behov for klimanøytral biometanol. Det kan benyttes i kraftproduksjon, som ingrediens i produksjon i en rekke industrier (kjemisk innsatsfaktor), og som drivstoff for transportformål både til lands og til vanns.

Kraftproduksjon

Industri

Husholdningsbruk; oppvarming og matlaging

Transport